STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Jednací řád STK

Členská schůze:

 1. Členskou schůzi svolává předseda v souladu se stanovami minimálně v čtrnáctidenním předstihu.
 2. Součásti pozvánky musí být návrh programu jednání.
 3. Členská schůze je usnášení schopná v rozsahu dle stanov.
 4. Jednání členské schůze řídí předseda nebo místopředseda.
 5. Jednání se řídí schváleným programem, program se schvaluje prostou většinou hlasů přítomných členů.
 6. Z jednání se pořizuje zápis. Zápis pořizuje předsedou pověřený člen a musí být doručen všem členům spolku.
 7. Členská schůze hlasuje aklamací nebo tajným hlasováním. O způsobu hlasování rozhoduje Členská schůze aklamací, prostou většinou hlasů přítomných členů.
 8. K přijetí usnesení je potřebný počet hlasů dle stanov.
 9. Předseda zajistí řádné projednání bodů programu, řídí rozpravu, formuluje návrhy a řídí hlasování o nich.
 10. Členové se účastní rozpravy v pořadí v jakém se hlásili. K rozpravě je vyzve předsedající. Členové jsou povinni hovořit k věci. Předseda může členovi odejmout slovo odchyluje-li se od věci, porušuje jednací řád nebo narušuje dělnost nebo vážnost jednání. Člen je oprávněn podat námitku. O námitce rozhoduje členská schůze hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů. Člen, jemuž bylo odňato slovo a zamítnuta námitka již nesmí k danému bodu vystoupit.

Pracovní skupiny:

 1. Formu činnosti, způsob jednání a dosahování cílů pracovní skupiny volí členové a zajišťuje garant.
 2. Všem členům a přidruženým členům musí být dána prokazatelná možnost uplatnit svůj názor nebo se podílet na činnosti skupiny a formulaci návrhu stanoviska spolku.
 3. Výsledky činnosti skupiny předkládá garant skupiny svému zřizovateli tak, aby byla zřejmá míra názorové shody zúčastněných členů.

Tento jednací řád schválila valná hromada Sdružení taxačních kanceláří dne 27. 4. 1998.

  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 224666