STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Stanovy spolku

SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ, z. s.

(dále jen spolek)

Čl. 1.

Název a sídlo

1) Název spolku je: „ Sdružení taxačních kanceláří, z. s. “ (dále jen „ spolek “).

2) Sídlo spolku je:  Jablonec nad Nisou

Čl. 2

Účel

1) Účelem spolku je hájení profesních, odborných a sociálních zájmů členů spolku v oblasti hospodářské úpravy lesů (dále jen HÚL), dále prosazování oprávněných požadavků členů spolku a zajišťování toku odborných informací HÚL.

2) K řešení aktuálních problémů dotýkajících se hájených zájmů může spolek zřizovat pracovní skupiny. Smyslem pracovních skupin je formulace názoru spolku. Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje členskou schůzí určený garant pracovní skupiny. Konkrétní oprávnění a pravomoci stanoví pracovní skupině členská schůze.

3) K zajištění informačního toku do a ze spolku, mezi orgány, mezi orgány a členy a mezi členy navzájem se zřizuje informační centrum spolku. Nezbytné náklady informačního centra uhrazují členové spolku, přednostně z příjmů spolku.

  Čl. 3

Členství

Vznik a zánik členství

1)Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové. Členem Spolku může být jak fyzická osoba samostatně podnikající, tak právnická osoba zaměstnavatel. Člen zakladatel je každý člen dosavadního Sdružení taxačních kanceláří, který byl jeho členem k 1.6.2014.

2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, držení licence dle §26, odst.1 Lesního zákona, držení žL (oprávnění k podnikání znějící na zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov), podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.

3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky nadpolovičním počtem hlasů všech členů spolku.

4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí členské schůze o přijetí uchazeče za člena spolku a zaplacením členského příspěvku.

5) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nezaplacením členského příspěvku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, zánikem člena či zánikem spolku.

6) Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. O vyloučení rozhoduje členská schůze spolku, při čemž pro vyloučení musí být nadpoloviční počet hlasů všech členů spolku.

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

1) Právem člena je:

 • a) podílet se na činnosti spolku
 • b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
 • c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je takový člen plně svéprávný a právně zůsobilý
 • d) kdykoli ze spolku vystoupit.

2) Povinností člena je:

 • a) dodržovat stanovy spolku,
 • b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
 • c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku
 • d) platit včas členské příspěvky

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako statutární orgán a 1. a 2. Místopředseda.

1) Členská schůze Skládá se ze zakladatelů a případných dalších přijatých (nových) členů spolku, Na členské schůzi je každý člen spolku pro účely jednání a hlasování fyzicky zastoupen jednou osobou – oprávněnou osobou statutárního orgánu nebo jinou fyzickou osobou na základě písemné plné moci, přičemž na jednání členské schůze mohou být od každého člena přítomni nejvýše dva zástupci. Hlasování na členské schůzi se řídí jednacím řádem členské schůze Spolku. Člen zakladatel má bez ohledu na jednací řády automaticky o jeden hlas více než nově přijatý člen a ve věcech specifikovaných v jednacím(i) řádu(y) může uplatnit „právo veta“.

 • a) potvrzuje dosud platný(é), nebo schvaluje nový(é) jednací řád(y) orgánů Spolku
 • b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu,
 • c) je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku. Členskou schůzi lze svolat i na žádost 30% členů spolku.
 • d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
 • e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
 • f) mění stanovy,
 • g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
 • h) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
 • i) schvaluje roční plán výdajů, rozhoduje o majetku
 • j) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
 • k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
 • l) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Člen spolku,
 • m) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
 • n) volí 2 Místopředsedy, 1.Místopředsedu a 2. Místopředsedu
 • o) není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné,
 • p) jednání Členské schůze jsou neveřejná
 • q) řídí se schváleným jednacím řádem spolku
 • h) hlasování členské schůze umožňující jednoznačnou a nezpochybnitelnou odpověď, může být uskutečněno i „per rollam“.

2) Předseda

 • a) je statutárním orgánem spolku,
 • b) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti administrace chodu spolku. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení Místopředsedou spolku.
 • c) Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 14 dnů po zániku funkce Předsedy je předat Místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolu, o čemž se vyhotoví písemný zápis.
 • d) předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
 • e) funkční období jsou 2 roky, nestanoví-li členská schůze jinak
 • f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
 • g) pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,
 • h) Předsedovi přísluší:
 • 1. navrhovat vnitřní předpisy spolku,
 • 2. vést seznam členů spolku,
 • 3. spravovat majetek spolku.
 • 4. svolávat a vést členskou schůzi,
 • 5. podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,
 • i) Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, přičemž předseda je automaticky likvidátorem spolku, není-li určeno jinak v souladu s příslušnou právní normou, vypršením funkčního období.
 • j) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
3) Místopředseda
 • a) zastupuje Předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je 1. Místopředseda, po odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku jeho mandátu, 2.Místopředseda statutárním orgánem spolku, až do jednání členské schůze, která rozhodne o statutárním orgánu a jeho Místopředsedech.
 • b) v souladu s činností statutárního orgánu koordinuje činnost spolku,

Čl. 6

Zánik spolku

1) Spolek zaniká

 • a) rozhodnutím členské schůze,
 • b) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi  a žádostmi.

4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

Golčův Jeníkov dne 27. 6. 2016   

       

Zakladatelé:

 • 1. EKOLES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15a, 46604 Jablonec nad Nisou
 • 2. Taxonia CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88a, 77900 Olomouc
 • 3. Lesinfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, 37001 České Budějovice
 • 4. LESPROJEKT Brno, a.s., Jezuitská 13, 60200 Brno
 • 5. Lesprojekt Hradec Králové s.r.o., Veverkova 1335, 50002 Hradec Králové
 • 6. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. šarochova 1328, 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • 7. Plzeňský lesprojekt, a.s., Náměstí gen. Píky 8, 30158 Plzeň
 • 8. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 50002 Hradec Králové
 • 9. LHProjekt Brno a.s., Čichnova 386/17, 62400 Brno
 • 10. Lesnická projekce Frýdek Místek a.s., Nádražní 2811, 73801 Frýdek Místek
 • 11. Lesní taxační společnost s.r.o., Bezručova 1501, 50002 Hradec Králové
  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 224654