STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Pravidla používání loga Sdružení taxačních kanceláří (STK)

Logo STK je grafickou značkou určenou k propagaci STK a principů a zásad vycházejících z programového prohlášení STK.

Pravidla používání loga STK upravují způsob používání:

 1. řádnými členy STK
 2. jinými subjekty jimž STK udělilo souhlas s použitím loga

Pravidla používání loga řádnými členy STK

 1. Řádným členem STK se rozumí fyzická či právnická osoba splňující podmínky členství dle čl. 3 stanov STK.
 2. Tito členové mají automatický nárok používat logo STK na svých propagačních materiálech (tištěných i elektronických), výrobcích a produktech, tiskopisech a jiných dokumentech.
 3. Logo STK musí být používáno tak, aby žádným způsobem nedošlo k uvedení organizace či jednotlivce v omyl, že se jedná o produkt či službu poskytovanou STK. Na výrobcích či výstupech poskytovaných služeb člena STK musí být logo uváděno vždy spolu se zřetelným  označením zhotovitele (výrobce) případně doplněno jeho obchodní značkou (logem).
 4. Logo STK musí být používáno tak, aby žádným způsobem nedošlo k diskreditaci či poškození dobrého jména STK.
 5. Poskytnutí loga k využití třetími osobami je možné pouze se souhlasem předsednictva STK na základě písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat údaje o: osobě, účelu a způsobu použití loga. Toto se nevztahuje na poskytnutí loga výrobci za účelem výroby produktů či poskytnutí služeb uvedených v bodu b) pro člena STK.
 6. Logo lze použít pouze v originální barevné kombinaci nebo černobílé se zachováním tónování. Je zakázáno upravovat grafickou podobu loga způsobem, který by se odchyloval od originálu. Logo lze používat v libovolné velikosti při zachování jeho čitelnosti a poměru rozměrů stran.
 7. Změnu loga schvaluje valná hromada STK.
 8. Po ukončení členství v STK je každá osoba povinna zajistit neprodlené odstranění všech jí používaných log. Další používání může být chápáno jako zneužití obchodní značky či poškozování dobrého jména a STK je oprávněno se proti tomuto bránit právní cestou.
 9. Použití loga právně neprokazuje řádné členství uživatele před třetími osobami. To lze prokázat pouze písemným potvrzením vystaveným předsednictvem STK.

Pravidla používání loga jinými subjekty jimž STK udělilo souhlas s použitím loga

 1. Mimo řádných členů STK mohou použít logo i jiné osoby, které mají k tomuto udělený písemný souhlas předsednictva STK. Ten se uděluje na základě písemné žádosti, ve které žadatel uvede účel, způsob a formu použití. Použití se dále řídí ustanoveními čl. 1. těchto pravidel.
 2. Osoba, které bylo logo STK poskytnuto na základě rozhodnutí předsednictva STK za účelem propagace není povinna si vyžádat dodatečný souhlas s jeho použitím.
 3. Uživatel je povinen zajistit ochranu loga před jeho zneužitím třetími osobami.
 4. STK je oprávněno účtovat si poplatek za administraci poskytnutí loga žadateli.
 5. Po ukončení doby či účelu použití loga je uživatel povinen zajistit jeho odstranění.

Obecná ustanovení

STK není právně zodpovědné za škody vzniklé třetím osobám na základě použití jejího loga řádnými členy či oprávněnými osobami nebo jeho zneužitím bez souhlasu uděleného dle těchto pravidel.

V Olomouci dne: 1.7.2007
Předsednictvo STK

  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 230663