STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Předmět činnosti STK

Sdružení taxačních kanceláří, z.s. je zájmový spolek právnických osob.

Sídlem sdružení je Jablonec nad Nisou, Mládí 4024/15a, 46604. STK má rovněž zřízeno informační centrum spolku (IC STK), které zajišťuje přenos informací do a ze spolku a mezi členy. Kontakt na IC STK je uveden na stránce Informační centrum, nebo v zápatí každé stránky pod čarou.

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Ve své činnosti se STK řídí stanovami, jednacím řádem, programovým prohlášením a usneseními z členských schůzí.

Jménem sdružení jedná předseda, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti administrace chodu spolku. Pro platnost rozhodnutí o převodu čí výběru finančních prostředků vyšších než 50 000Kč z účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci.

Činnost vyvíjí STK i prostřednictvím zřízených tématických pracovních skupin.

Předmětem činnosti STK je:

  1. Hájení podnikatelských, profesních a odborných zájmů členů sdružení v oblasti hospodářské úpravy lesů za podmínek stanovených zakladatelskou smlouvou a stanovami, a dále za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými předpisy.
  2. Prosazování oprávněných požadavků členů.
  3. Prosazování a zajišťování toku odborných informací.
  4. Sledovaní legislativní aktivity v LH a navazujících oborech a usilování o zapojení STK do tohoto procesu.
  5. Sledování a ovlivňování trendů v technologii.
  6. Ve všech oblastech činnosti důsledné uplatňování orientace na zákazníka.
  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 228949