STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Zakladatelská smlouva sdružení právnických osob

Zakladatelé:


 1. EKOLES - MANAGEMENT, s.r.o., Podhorská 44, 466 0l Jablonec nad Nisou, zastoupený jednate-lem Ing. Jiřím Ostrovským
 2. Help forest, s.r.o., J.V. Pavelky 20 a, 772 00 Olomouc, zastoupený jednatelem Ing. Pavlem Sedlářem
 3. Lesprojekt Brno, a.s., Vrázova 1, 616 00 Brno, zastoupený předsedou představenstva Ing. Václavem Kučerou
 4. Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., nám. Míru 498, 767 01 Kroměříž, zastoupený jednatelem Ing. Pavlem Heydou
 5. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové, zastoupený jednatelem Ing. Jaromírem Nehybou
 6. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové, zastoupený jednatelem Ing. Ladislavem Friebem
 7. Lesní taxační společnost, s.r.o., Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové, zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Klimešem
 8. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Okružní 1226, 250 02 Stará Boleslav, zastoupený jednatelem Ing. Ivanem Synkem
 9. Plzeňský lesprojekt a.s., nám. gen. Píky 8, 301 58 Plzeň, zastoupený předsedou představenstva Ing. Františkem Strakou
 10. LesInfo, s.r.o., Rudolfovská 84, 370 02 České Budějovice, zastoupená jednatelem Ing. Petrem Nedvědem

uzavírají tímto ve smyslu ustanovení §§ 20f a následujících zák. č. 40/1964 Sb. , v platném znění (občanský zákoník) tuto zakladatelskou smlouvu o založení sdružení právnických osob, které zakládají s názvem Sdružení taxačních kanceláří

Čl. 1. - Účel a předmět činnosti

 1. Hájení profesních zájmů a udržení vysoké kvality prací v oblasti hospodářské úpravy lesů za podmínek stanovených zakladatelskou smlouvou, stanovami sdružení a dále za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných předpisů.
 2. Zakladatelé se stávají členy sdružení.

Čl 2. - Název a sídlo sdružení

 1. Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod názvem Sdružení taxačních kanceláří
 2. Sídlo sdružení: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Čl. 3. - Trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 4. - Osoby oprávněné jednat jménem sdružení

 1. Jménem sdružení jsou oprávněni jednat a sdružení právně zavazovat v rozsahu pravomocí statutárního orgánu členové předsednictva sdružení. Ke vzniku právního úkonu jménem sdružení postačí podpis kteréhokoliv člena předsednictva sdružení. Prvními členy předsednictva zvolenými ustavující valnou hromadou jsou:
  • Ing František Straka, bytem Bolevecká 15, 30166 Plzeň, r.č. 380429/063 - předseda
  • Ing. Petr Nedvěd, bytem Adamovská 3, 373 71 Rudolfov, r.č. 570804/0162 - místopředseda
  • Ing. Ivan Synek, bytem Rumburská 248,190 00 Praha 9, r.č. 390310/029 - člen předsednictva
 2. V ostatních věcech, které nepřísluší výlučně statutárnímu orgánu jednají za sdružení ostatní k tomu pověřené osoby.

Čl. 5. - Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností.
 2. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u okresního úřadu příslušného podle jeho sídla.
 3. Pokud není jinak stanoveno touto zakladatelskou smlouvou nebo stanovami sdružení, řídí se vztahy uvnitř sdružení, mezi sdružením a jejími členy, popř. mezi členy navzájem a dále vztahy mezi sdružením a třetími osobami ustanoveními občanského zákoníku, popř. ostatními obecně závaznými právními předpisy.
 4. Tato zakladatelská smlouva je vyhotovena v 15 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Po podpisu smlouvy obdrží každý člen po jednom stejnopisu této smlouvy, ostatní stejnopisy jsou určeny pro potřeby sdružení jako jeho platný dokument, pro účely zápisu do rejstříku sdružení jakož i pro další právní úkony.
 5. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zakladatelé níže své podpisy.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne 30. ledna 1997.
(viz fotokopie podpisové listiny)

  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 230662